Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ

Η ΕΠΣΗ γνωστοποίησε την προκήρυξη των πρωταθλημάτων της νέας περιόδου 2017-2018 στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, με ορισμένες αλλαγές.

Αναλυτικά παρακάτω ολόκληρη η προκήρυξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, έχοντας υπόψη:
1.- την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,
2.- το Καταστατικό της,
3.- τους Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα,
4.- τους βαθμολογικούς πίνακες των τεσσάρων κατηγοριών Α1, Α2’, Β’ και Γ’ μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων περιόδου 2016 – 2017 και
5.- την από 23.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τους αγώνες πρωταθλημάτων Α1, Α2’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2017 – 2018 που για τη διεξαγωγή τους ισχύουν οι παρακάτω όροι:
ΑΡΘΡΟ 1ο:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. α) Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν συμπληρωμένη, με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ.Η., στις παρακάτω ημερομηνίες:
Τα σωματεία της Α1, Α2, B’ και Γ’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 23.08.2017
β) Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Η. ως ετήσια συνδρομή του σωματείου και ως δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα συνολικά το ποσό των 30€ για την Α1 Ερασιτεχνική, την Α2’ Ερασιτεχνική, και τη Β’ Ερασιτεχνική και των 15€ για τη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
γ) Τα σωματεία έως την έναρξη των πρωταθλημάτων είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν ή διακανονίσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την ΄Ενωση από τυχόν οφειλές τους. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ορίζονται αγώνες του σωματείου.
δ) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και, επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο.
2. Η μη συμμόρφωση σωματείου με τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 1 (παράγρ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄), όπως και η αποδοχή των όρων της προκήρυξης με επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία).
ΑΡΘΡΟ 2ο:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Στους αγώνες, που παραπάνω προκηρύσσονται, συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των σωματείων της περασμένης περιόδου 2016 – 2017.
2. Για νέα σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων σωματείων και των οποίων η διαδικασία αναγνώρισης από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 9-08-2017, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας στην οποία δικαιούται να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση.
3. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας – τμήματος υποδομής σωματείου – μέλους της Ε.Π.Σ. Ηρακλειου σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα τοπικών κατηγοριών ή στη Γ’ Εθνική κατηγορία και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
4. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδομής στην έδρα Ε.Π.Σ. με τη συμμετοχή ομάδων άλλων Ε.Π.Σ. πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχή της οποίας θα διεξαχθεί το τουρνουά απαιτεί, υποχρεωτικά, την προηγούμενη συνεργασία των Ε.Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί.
6. Η συγκρότηση των ομίλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Η. και αφού ολοκληρωθεί η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής εκ μέρους των σωματείων εντός των τασσόμενων προθεσμιών.
7. Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της ΕΠΣΗ η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το σαββατοκύριακο 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2017 για την Α1 Κατηγορία και για την Α2 Κατηγορία, το σαββατοκύριακο 23 – 24 Σεπτεμβρίου 2017 για τη Β’ Κατηγορία και το σαββατοκύριακο 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017 για τη Γ’ Κατηγορία.
Η Ε.Π.Σ.Η. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 4ο:
ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1.Τα γήπεδα των αγώνων θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Η. κατά τον καταρτισμό του εβδομαδιαίου προγράμματος των αγώνων. Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονισμού και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν οι παραπάνω νόμοι και κανονισμοί σε περίπτωση που δε συμμορφωθούν με αυτές.
2. Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να προσκομίζουν απαραίτητα το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το γήπεδο. Επίσης, κάθε σωματείο δύναται να δηλώσει και εναλλακτική έδρα, προσκομίζοντας και το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το γήπεδο. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, κατά τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Μ.
3. Σωματεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν, δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, μπορούν να δηλώσουν προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που να την παραχωρεί. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα, όταν ετοιμαστούν τα γήπεδά τους, να ζητήσουν με έγγραφο από την Ένωση τον έλεγχο, την έγκριση και τη χρησιμοποίηση του δικού τους γηπέδου.
4. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την υποχρέωση των σωματείων που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων της αρμοδιότητάς της. Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.
5. Δικαίωμα για αίτηση αλλαγής τέλεσης αγώνα (ημέρα και ώρα διεξαγωγής) έχει, κατά προτεραιότητα, μόνον το γηπεδούχο (κατά το αγωνιστικό πρόγραμμα) σωματείο, χωρίς να αποκλείεται κατάθεση σχετικού αιτήματος και από το φιλοξενούμενο σωματείο.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με έγγραφο, που θα κατατίθεται στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μέρα τέλεσης του αγώνα και θα αιτιολογείται σ’ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον, βέβαια, θα υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτημα.
6. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθμία ομάδων κλπ.), αυτοί θα ορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης, σε γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφάλειας κλπ.), μπορεί να ορισθεί ένα και μόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης.
7. Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για τη διεξαγωγή των αγώνων του στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, τουλάχιστον, από την έδρα του τιμωρημένου σωματείου με μέριμνα, κατά το δυνατό, το άλλο σωματείο να μη μετακινείται σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν που θα μετακινούνταν, αν δεν μεσολαβούσε η τιμωρία του γηπέδου. Και σε αυτή την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κλπ.) Ερασιτεχνικών Ομάδων.
8. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω, το σωματείο έχει την υποχρέωση να αποδεχτεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.
9. Απαγορεύεται η τέλεση οποιουδήποτε ανεπίσημου αγώνα πριν από τους προγραμματισμένους αγώνες των διαφόρων πρωταθλημάτων της Ένωσης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ένωση μπορεί να το επιτρέψει, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων και εφόσον κατά την κρίση της δεν παρακωλύεται η ομαλή τέλεση του επίσημου αγώνα.
10. Η διοργανώτρια των αγώνων, για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που υπογράφει, δικαιούται ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου τεσσάρων (4) εν συνόλω λεπτών προ και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα. Δικαιούται, επίσης, να κάνει χρήση τριών (3) διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 5ο:
ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Σύμφωνα με το άρθρο 9. παρ. 3 «Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ άρθρο 23 παρ. 1 α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ .

ΑΡΘΡΟ 6ο:
ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Επισημαίνεται ότι για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης ενός αγώνα από άποψη καταλληλότητας ή μη του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του, χωρίς να δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση για το λόγο αυτό.
Η ΄Ενωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ανά πάσα χρονική στιγμή τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή ορισμένων ομίλων ή μεμονωμένων αγώνων, αν εκτιμήσει ότι, λόγω έκτακτων συνθηκών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών κλπ.), διαγράφεται κίνδυνος να μη διεξαχθούν οι αγώνες και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών κλπ. ενημερώνοντας, με κάθε πρόσφορο μέσον, τα διαγωνιζόμενα σωματεία, μετά από απόφαση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή ορισθέντος από αυτή οργάνου ή Επιτροπής, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση.

ΑΡΘΡΟ 7ο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και ειδικότερα:
1. Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια κλήρωση, θα ανακοινωθεί σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsirak.gr).
2. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε εβδομάδας (ημέρα, γήπεδο, ώρα κλπ.) από τον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ.Η., από τις εφημερίδες ή από την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsirak.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους.
3. Κάθε αλλαγή του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαία από την Ένωση, θα γίνεται γνωστή στα σωματεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο τμήμα τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την ειδοποίηση των ενδιαφερομένων από τη διοργανώτρια με ένα από τους επίσημους τρόπους επικοινωνίας που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
4. Αίτημα γηπεδούχου σωματείου για ορισμό αγώνα του σε συγκεκριμένο γήπεδο, ημέρα, ώρα κλπ. πρέπει να υποβάλλεται και να αιτιολογείται με έγγραφο προς την Ε.Π.Σ.H., τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τέλεσή του. Η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος κατά την απόλυτη κρίση της κρίνει αν είναι βάσιμοι οι λόγοι που επικαλείται το σωματείο και εφικτή η ικανοποίηση του αιτήματος. Όλα τα αιτήματα των σωματείων θα εξετάζονται κατά περίπτωση ανεξαρτήτως σε ποια Ερασιτεχνική κατηγορία αγωνίζονται.
Αιτήματα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δε θα συζητούνται. Εφιστάται η πρόνοια των σωματείων για την έγκαιρη υποβολή του αιτήματός τους, όπως παραπάνω ορίζεται, ώστε να μπορεί η Ένωση να ρυθμίσει τα προβλήματα γηπέδων, έκδοσης άδειας, διαιτησίας κλπ.
5. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους, έστω κι αν σ’ αυτό συμφωνούν και οι δύο.
6. Οι αγώνες θα διεξάγονται Κυριακή (πρωί ή απόγευμα) και το απόγευμα Σαββάτου. Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και σε οποιασδήποτε άλλη ημέρα, εργάσιμη ή αργία, αν αυτό επιβάλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
7. Ο ορισμός της ώρας έναρξης κάθε αγώνα εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας επιτροπής πρωταθλήματος. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού σωματείων, του μικρού αριθμού γηπέδων και άλλων γενικότερων υποχρεώσεών της, η Ένωση δε δεσμεύεται από τη σειρά προτεραιότητας ως προς τη χρήση του γηπέδου ή από αιτήσεις επιθυμίας σωματείων, θα μεριμνά, όμως, ώστε να τις ικανοποιεί, εφόσον της παρέχεται η ευχέρεια.

ΑΡΘΡΟ 8ο:
ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και ο κανόνας 4 των κανόνων του παιχνιδιού. Ειδικότερα:
1. Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα της στολής και αν διαπιστώσει ότι ποδοσφαιριστής φέρει αντικανονική στολή ή αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή και για τον ίδιο, διατάζει την προσωρινή απομάκρυνση του ποδοσφαιριστή, μέχρις ότου συμμορφωθεί στις υποδείξεις του. Η εκ νέου είσοδος του ποδοσφαιριστή στον αγώνα γίνεται μετά από άδεια του διαιτητή. Μη συμμόρφωση ποδοσφαιριστή στις υποδείξεις του διαιτητή για αποκατάσταση της ορθότητας της στολής του, συνεπάγεται την αποβολή του.
2. Για τη χρήση διαφήμισης στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται στο άρθρο 14 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
3. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή, ώστε να διευκολύνεται το έργο των ποδοσφαιριστών.
4. Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια για τη ματαίωση ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 14 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
5. Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΠΟ (αρ. πρωτοκ. 21918/2017), σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα συμπεριλαμβανομένου και του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, θα ισχύσει η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα-παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών από το ένα (1) έως το δεκαοχτώ (18).

ΑΡΘΡΟ 9ο:
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων. Ειδικότερα:
1. Ως προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των ποδοσφαιριστών της με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας, κατάσταση Υγείας κλπ.) για τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζόμενων ομάδων θα γίνεται πριν ο διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.
2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα. Στους αγώνες κατάταξης (μπαράζ) κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη μέχρι τη λήξη του αγώνα τέσσερις (4) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση. Για τη μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής.
3. Αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 α του ΚΑΠ, σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα.
4. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει, απαραίτητα, να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για τη μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών και φαρμακείο σε εμφανές σημείο των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να υπάρχουν πάγκοι για τους παρατηρητές, τους υπευθύνους α’ βοηθειών και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους.
5. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων, να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες, εργαλείο επαναφοράς της γλώσσας κλπ.).
ΑΡΘΡΟ 10ο:
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Επισημαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογημένα. Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει μη κάθοδό του σ΄ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτερη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ.) δεν συνιστούν ανώτερη βία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 11ο:
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ
Για τις παρακάτω περιπτώσεις παράβασης ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων :

1. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας και βαθμολογείται ως εξής:
α) αν ο αγώνας δεν αρχίσει (μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από μέρους της υπαίτιας ομάδας κλπ.),
β) όταν ομάδα (ή ομάδες), δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.
γ) όταν αποδειχτεί υπαίτια ομάδα (ή ομάδες), αν ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του.
δ) όταν ομάδα (ή ομάδες) θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά από την έναρξή του. Σ΄ αυτή την περίπτωση η υπαίτια ομάδα δεν δικαιούται μερίδιο από τις εισπράξεις του αγώνα, το οποίο περιέρχεται στην Ένωση.
2. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε – χωρίς να ευθύνεται καμία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες – και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη απόφαση, επαναλαμβάνεται ή συνεχίζεται. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγώνας τελείται (συνεχίζεται) ή επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από τη μέρα του πρώτου ορισμού (περίπτωση μη τέλεσης) ή της έκδοσης της απόφασης επανάληψης ή συνέχισης (περίπτωση διακοπής).
3. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων (π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή του (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).
4. Ως προς την ισχύ του φύλλου αγώνα και όσων γράφτηκαν σ’ αυτό ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 12ο:
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 36 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, από δική της υπαιτιότητα, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 13ο:
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 33 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ομάδα η οποία τερματίζει στο πρωτάθλημα με παθητικό μεγαλύτερο από δέκα (10) βαθμούς, από οποιαδήποτε αιτία, υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 14ο:
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων:
α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει οριστεί, ούτε ο αναπληρωτής του, τότε οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από αυτούς που παραβρίσκονται στον αγώνα, για να τον διευθύνει. Αν δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε με κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής από τους δύο ή περισσότερους που τυχόν παραβρίσκονται.
β) Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φ.Α. ένσταση πριν από την έναρξή του.
γ) Σε περίπτωση που η μία ομάδα δεν θελήσει να υποδείξει ένα διαιτητή κατά την προηγούμενη διαδικασία, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος που υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα.
δ) Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και αν με τη νόμιμη διαδικασία δεν συμπληρωθεί ο αριθμός τριών διαιτητών με επίσημους διαιτητές, τότε μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας με ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα μόνο διαιτητή.
ε) Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν αμέσως στην Ένωση τους διαιτητές που αρνήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
2. Όταν βάσιμοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων διαιτητών), η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών, κατ’ εξαίρεση, να τους διευθύνει ένας διαιτητής (χωρίς βοηθούς διαιτητές).
3. Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφ’ όσον ο αριθμός εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια: α) Να ζητά τον ορισμό διαιτητών από άλλη Ένωση, προκειμένου να καλύψει όλους ή ορισμένους από τους αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης). β) Να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση, μη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων.
Τα σωματεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωμα να επιλέγει, κατά την κρίση της, τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποίησης διαιτητών σε αγώνες, όταν διαιτητές απέχουν από αυτούς και όταν αυτό επιβάλλουν λόγοι ομαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των αγώνων των πρωταθλημάτων.
4. Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο οφείλει να εξοφλεί τους διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας. Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας.
5. Σωματείο που επιθυμεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του, πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα, με αίτησή του, στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Η. που είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό του. Τα έξοδα αποζημίωσης του παρατηρητή διαιτησίας (20 ευρώ) βαρύνουν το σωματείο που υποβάλει την αίτηση.
6. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Η., κατά την κρίση της, εκτός του διαιτητή, των βοηθών του και ενδεχομένως του 4ου διαιτητή, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει σε αγώνες και επιπρόσθετους διαιτητές.

ΑΡΘΡΟ 15ο:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
1. Για κάθε αγώνα η Ένωση (κανονικής περιόδου, play off, play out) μπορεί να ορίζει παρατηρητή αγώνα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του καθορίζονται από το άρθρο 13 του Κ.Α.Π..
2. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνον τα εξής πρόσωπα:
Α. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Β. Ο προπονητής της κάθε ομάδας.
Γ. Ο βοηθός προπονητής της κάθε ομάδας.
Δ. Ο γιατρός της κάθε ομάδας ή ο φυσικοθεραπευτής (αν υπάρχει). Για να έχουν δικαίωμα παραμονής στον πάγκο της ομάδας, οι γιατροί θα έχουν την επίσημη ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι φυσικοθεραπευτές την επίσημη ταυτότητα του επιστημονικού φορέα όπου είναι εγγεγραμμένοι
3. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 16ο:
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
α) Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1γ του ΚΑΠ, το δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών δεν ισχύει για τα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών των ΕΠΣ, για τα οποία η πρόσληψη προπονητή δεν έχει τεθεί ως υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, δεν είναι υποχρεωτική η πρόσληψη προπονητή από τα σωματεία σε οποιαδήποτε κατηγορία για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018.

β) Τα σωματεία μπορούν να προσλαμβάνουν, εφόσον το επιθυμούν, διπλωματούχους προπονητές σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA ή ΕΠΟ και ταυτότητας UEFA ή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ, είναι μέλη Συνδέσμου Προπονητών και κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

γ) Σε κάθε περίπτωση τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να γνωστοποιούν εγγράφως στην Ε.Π.Σ. Ηρακλείου τον εκτελούντα χρέη προπονητή με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση του εκτελούντα χρέη προπονητή.

ΑΡΘΡΟ 17ο:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ
Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.:

Σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, πανελληνίων και τοπικών, πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων υποδομής και προεπιλογής εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων), είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας,
η παρουσία ιατρού αγώνα (που, τουλάχιστον στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στο
κύπελλο, θα είναι άλλος από τους ιατρούς των ομάδων). Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, εάν είναι επαγγελματική ομάδα, χίλια (1000) ευρώ για τις ομάδες της Γ ́ Εθνικής Κατηγορίας και τις γυναικείες διοργανώσεις και τριακόσια (300) ευρώ για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων και των πρωταθλημάτων προεπιλογής.
Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 18ο:
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (Φ.Α.)
1. Το Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
2. Οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α., τόσο για τη σύνθεση των ομάδων τους όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρχηγών να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφει ο διαιτητής (συνθέσεις, αριθμοί φανέλων, παρατηρήσεις κλπ.) γιατί, τυχόν παράλειψη ή εσφαλμένη αναγραφή, δεν μπορεί να αναγνωριστεί εκ των υστέρων. Η άρνηση των αρχηγών να υπογράψουν το Φ.Α., επισύρει ποινή μίας (1) αγωνιστικής σε βάρος τους, σύμφωνα με το Πειθαρχικό Κώδικα. Οι αρχηγοί έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν με επιφύλαξη στο Φ.Α. με την υποχρέωση να αιτιολογούν στο φύλλο αγώνα (περιληπτικά) την επιφύλαξη ή διαφωνία τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο:
ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:
α. Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.
β. Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε (η κατάσταση Υγείας) ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η παραπάνω ιατρική θεώρηση, η οποία ισχύει για ένα (1) χρόνο, μπορεί να πραγματοποιηθεί από αθλητίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό γιατρό ή από γιατρό γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό ή πνευμονολόγο και θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.
Αντίγραφο της κατάστασης υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά, με ευθύνη του σωματείου, στην Ε.Π.Σ.Η., μέσα σε 24 ώρες από την ιατρική θεώρησή της και πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητο επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και προσφυγών.
γ. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών. Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή εκδίδεται κάθε χρόνο για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα από την Ε.Π.Ο., για δε τις τοπικές κατηγορίες από τις οικείες Ε.Π.Σ. Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α
2. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος ιατρικής θεώρησης κλπ.).
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣΗ, για την περίοδο 2017-18, όλα τα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων και Κυπέλλου που διοργανώνει η ΕΠΣΗ, υποχρεούνται να έχουν στην ενδεκάδα τους ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστές κάτω των είκοσι ένα (21) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-1996 και μεταγενέστερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το τέλος της συμμετοχής του στον πρώτο αγώνα και της έναρξης συμμετοχής του στο δεύτερο αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ετών και μετά).
3. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο ομάδας ή στο γήπεδο και η συμμετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (αξιωματούχου, φυσικοθεραπευτή κλπ.). Τυχόν συμμετοχή, σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23, παράγρ. 11 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
4. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική. Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες συγκροτούνται από άνδρες.
5. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, μόνο σε δύο (2) σωματεία (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν). Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου.
6. Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής ένστασης.
7. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο (άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων).
8. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
9. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται.
10. Η παράβαση των απαγορεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
11. Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής. Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 21ο:
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 23 και 24 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
2. Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., δηλαδή αντικανονικού ορισμού διαιτητών, αντικανονικότητας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (μέχρι τη λήξη του αγώνα), δεν απαιτείται υπόμνημα για υποστήριξη, παρά μόνον χρηματικό παράβολο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την τέλεση του αγώνα. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών και αντικανονικής διακοπής αγώνα, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την τέλεση του αγώνα με χωριστό για την καθεμία υπόμνημα και χρηματικό παράβολο στην Ε.Π.Σ.Μ..
Ειδικά και μόνο για τις ενστάσεις πλαστοπροσωπίας κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, υποχρεωτικά, ξεχωριστό παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μια από τις ενστάσεις, τις οποίες καλείται να εξετάσει η διοργανώτρια.
Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως αναπληρωματικός, χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα, ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω.
3. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται παραίτηση από την ομάδα που έκανε ένσταση. Και αν ακόμα υποβληθεί παραίτηση, αυτή είναι ανίσχυρη και δε λαμβάνεται υπόψη.
4. Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται στα 100,00 euro. Αν γίνει δεκτή ένσταση σωματείου, το παράβολο του επιστρέφεται. Αν απορριφθεί, το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της ΄Ενωσης.
ΑΡΘΡΟ 22o:
ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ,ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΜΕΛΩΝ κλπ.
Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 23o

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η Α1 Κατηγορία απαρτίζεται από ένα (1) όμιλο των Δεκαοκτώ (18) ομάδων.

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας θα γίνει σε μία (1) περίοδο σε διπλούς αγώνες, όπως θα προκύψει από την κλήρωση.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Α1’ κατηγορία ανέρχεται στην Γ’ εθνική Κατηγορία το σωματείο που κατέλαβε την 1η θέση στο πρωτάθλημα.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Α1’ κατηγορία υποβιβάζονται στην Α2’ κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν τις τέσσερις (4) τελευταίες θέσεις στο πρωτάθλημα.

Την περίοδο 2018-2019, η Α1 Κατηγορία θα απαρτίζεται από έναν όμιλο των 16 ομάδων και θα διεξαχθούν και αγώνες Play off και Play Out και θα υποβιβαστούν στην Α2 Κατηγορία, τα σωματεία που κατέλαβαν στις τέσσερις (4) τελευταίες θέσεις στο πρωτάθλημα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η Α2 ΕΠΣΗ θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο 16 ομάδων με play off και play out μετά την ολοκλήρωση της κανονική διάρκειας.

Από την Α2 ΕΠΣΗ ανέρχονται συνολικά τρεις ομάδες στην Α1 ΕΠΣΗ. Συγκεκριμένα οι δύο πρώτες ομάδες (1η-2η θέση) του βαθμολογικού πίνακα ανέρχονται απευθείας στην Α1 ΕΠΣΗ ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν στην 3η, 4η, 5η και 6η θέση θα αγωνιστούν σε αγώνες play off για την άνοδο ακόμα μίας ομάδας στην Α1 Κατηγορία.

Από την Α2 ΕΠΣΗ υποβιβάζονται συνολικά πέντε ομάδες στην Β΄ ΕΠΣΗ. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που κατέλαβαν την 16η, 15η,14η και 13η θέση υποβιβάζονται απευθείας στην Β΄ Κατηγορία ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν στην 12η, 11η ,10η και 9η θέση θα αγωνιστούν σε αγώνες play out για τον υποβιβασμό ακόμα μίας ομάδας στην Β΄ Κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΓΙΑ PLAY OFF Α2 ΕΠΣΗ
Στην Α2 ΕΠΣΗ, αν η διαφορά του 3ου με τον 6ο είναι μέχρι και 12 βαθμοί ΓΙΝΟΝΤΑΙ Play Οff.
Αν η διαφορά είναι 13 ή περισσότεροι βαθμοί ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Play Off και ο 3ος της βαθμολογίας παίρνει την απευθείας άνοδο στην Α1 Κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΓΙΑ PLAY OUT Α2 ΕΠΣΗ
Στην Α2 ΕΠΣΗ, αν η διαφορά του 12ου με τον 9ο είναι μέχρι και 12 βαθμοί ΓΙΝΟΝΤΑΙ Play Out.
Αν η διαφορά είναι 13 ή περισσότεροι βαθμοί, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Play Out και ο 12ος της βαθμολογίας υποβιβάζεται απευθείας στην Β’ Κατηγορία.

1η ΦΑΣΗ PLAY OFF
Συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 3η, 4η, 5η και 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α2 Κατηγορίας.

Η ομάδα που τερμάτισε 3η αγωνίζεται στην έδρα της με την ομάδα που τερμάτισε 6η και η ομάδα που τερμάτισε 4η αγωνίζεται στην έδρα της με την ομάδα που τερμάτισε 5η. Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία της ημίωρης παράτασης και των πέναλτι.

2η ΦΑΣΗ PLAY OFF
Οι δύο νικήτριες ομάδες από την 1η φάση αγωνίζονται μεταξύ τους σε έναν και μοναδικό αγώνα (με παράταση και πέναλτι) για την ανάδειξη της ομάδας που θα καταλάβει την 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα ανέλθει απευθείας στην Α1 Κατηγορία.. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε σε υψηλότερη βαθμολογική θέση, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η ηττημένη του συγκεκριμένου αγώνα θα καταλάβει την 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Επίσης, οι ηττημένοι της 1ης φάσης των play off θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε νοκ-άουτ αγώνα (με παράταση και πέναλτι), για να καθοριστεί η κατάταξή τους στον βαθμολογικό πίνακα. Ο νικητής θα καταλάβει την 5η θέση και ο ηττημένος την 6η θέση.

1η ΦΑΣΗ PLAY OUT
Συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 9η, 10η, 11η, και 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α2 Κατηγορίας.
Η ομάδα που τερμάτισε 9η αγωνίζεται στην έδρα της με την ομάδα που τερμάτισε 12η και η ομάδα που τερμάτισε 10η αγωνίζεται στην έδρα της με την ομάδα που τερμάτισε 11η. Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία της ημίωρης παράτασης και των πέναλτι.

2η ΦΑΣΗ PLAY OUT
Οι δύο ηττημένες ομάδες από την 1η φάση αγωνίζονται μεταξύ τους σε έναν και μοναδικό αγώνα (με παράταση και πέναλτι) και η ομάδα που θα ηττηθεί θα καταλάβει την 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα υποβιβαστεί απευθείας στην B Κατηγορία. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε σε υψηλότερη βαθμολογική θέση, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα θα καταλάβει την 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Επίσης, οι νικητές της 1ης φάσης των play out θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε νοκ-άουτ αγώνα (με παράταση και πέναλτι), για να καθοριστεί η κατάταξή τους στον βαθμολογικό πίνακα. Ο νικητής θα καταλάβει την 9η θέση και ο ηττημένος την 10η θέση.

* Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος σε οποιονδήποτε Play off ή Play out αγώνα στην Α2 ΕΠΣΗ, ακολουθείται η διαδικασία της ημίωρης παράτασης και των πέναλτι.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η συγκρότηση των ομίλων της Β΄ Κατηγορίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Β’ κατηγορία ανέρχονται στην Α2 Κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν την 1η και την 2η θέση στο πρωτάθλημα και στους δύο ομίλους.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Από την Β’ κατηγορία υποβιβάζονται στην Γ’ κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν τις δύο (2) τελευταίες θέσεις στο πρωτάθλημα και στους δύο ομίλους, και οι τρίτοι από το τέλος κάθε ομίλου παίζουν μπαράζ παραμονής και ο ηττημένος υποβιβάζεται.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Από την Γ’ κατηγορία ανέρχονται στην Β’ κατηγορία τα σωματεία που κατέλαβαν την 1η , 2η , την 3η και την 4η θέση στο πρωτάθλημα.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει αγώνες κατάταξης μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου για την οριστική βαθμολογική κατάταξη κάθε ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 24o:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ισχύουν, γενικά, όσα καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Ειδικότερα και όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων σ’ όλες τις κατηγορίες (Α1, Α’, Β, Γ’) και τη συγκρότηση των ομίλων όλων των κατηγοριών, θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων σ’ όλα τα πρωταθλήματα.

ΑΡΘΡΟ 25o

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

Η Ε.Π.Σ. Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και την έγκριση κάθε ραδιοτηλεοπτικής ή διαδικτυακής μετάδοσης αγώνα με σχετική άδεια της διοργανώτριας.

ΑΡΘΡΟ 26ο:
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α. Τα γηπεδούχα σωματεία, με την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, εκχωρούν προς την Ε.Π.Σ.Η. την υποχρέωσή τους και εξουσιοδοτούν αυτήν να προβαίνει, για λογαριασμό τους, στην έκδοση της άδειας για την τέλεση των αγώνων τους.
β. Τήρηση τάξης: Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές στον Πειθαρχικό Κώδικα με απόφαση της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο:
ΕΠΑΘΛΑ – ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ
Στις πρωταθλήτριες ομάδες της Α1, Α2’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο, όπως και σ’ αυτές που θα προβιβαστούν σε ανώτερη κατηγορία. Επίσης, στα σωματεία που θα περατώσουν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου, χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο ίδιο το σωματείο καμία από τις ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα θα απονεμηθούν κύπελλα ήθους.
ΑΡΘΡΟ 28ο:
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή των καταστατικών Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.Η. και των κανονισμών, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνα τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα.
ΑΡΘΡΟ 29ο:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.Ηρακλειου. ως διοργανώτριας των παραπάνω πρωταθλημάτων και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Η. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π.), ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων {π.χ άρνησης σωματείου η ΠΑΕ να δηλώσει συμμετοχή στην κατηγορία που δικαιούται}.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Η. διατηρεί επίσης το απόλυτο δικαίωμα μετά την λήξη των πρωταθλημάτων της περιόδου 2017 – 2018 να προβεί στην τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Α1 και Α2 Κατηγορίας 2018-19, του αριθμού των ομάδων και την επαναφορά του συστήματος των δυο ομίλων, με την διεξαγωγή ή όχι PLAY OFF και PLAY OUT ή και να τροποποιήσει το σύστημα αυτό εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Εφόσον ομάδα ή ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές κατηγορίες την περίοδο 2018-19, δεν δηλώσουν συμμετοχή στις εθνικές κατηγορίες αλλά στα τοπικά πρωταθλήματα ΕΠΣΗ, τότε το Δ.Σ. της ΕΠΣΗ έχει το απόλυτο δικαίωμα για να τροποποιήσει τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα.

ΑΡΘΡΟ 30ο:
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Η.
Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως την Σύνθεση του Δ.Σ. τους μαζί με την δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Π.Σ.Η γραπτώς.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ